HOHAI UNIVERSITY
college of science2016-12-04 Tao Chengjun

2016-12-04 Ji Yang

2016-12-04 Zhang Bo

Curriculum VitaeDr. Zhang Bo                    Title: Le...

2016-12-04 Tai Fei

2016-12-04 Zhang Dong

2016-12-04 Zou Hua

BASIC INFORMATION Full Name: Hua Zou Address: College of ...

2016-12-04 Yuan Xiaoli

Xiaoli YuanAssociate ProfessorEducational BackgroundPhD, ...

2016-12-04 He Xiang

2016-12-04 Gong Jiangfeng

2016-12-04 Zhang Aimei

2016-12-04 Wu Jian

2016-12-04 Fang Xiaohua

2016-12-04 Ding Fangping

2016-12-04 Lin Jianwei

2016-12-04 Lin Jianwei

2016-12-04 Tang Chunmei

Name:Chunmei+Tang)Title:Professor)Educational Background(...

2016-12-04 Zhu Weihua

Title    Professor Educational Background PhD, Optical en...

2016-12-04 liu Aiping

2016-12-04 Wang Yunxia

2016-12-04 Li Yongyan