HOHAI UNIVERSITY
college of science2016-12-04 Shi Zhenghua

Title  lecturerEducational BackgroundMS, Applied mathemat...

2016-12-04 Yang Min

2016-12-04 Sun Zhongxi

2016-12-04 Qian Jiang

Associate ProfessorEducational BackgroundPh.D, School of ...

2016-12-04 Gu Hua

2016-12-04 Liu Zhongyi

2016-12-04 Zhou Zhongguo

2016-12-04 Lu Zhijun

2016-12-04 Yao Jiankang

Name:Jiankang YaoTitle:Associate ProfessorEducational Bac...

2016-12-04 Dong Zuyin

2016-12-04 Zheng Sujuan

2016-12-04 Zhou Jidong

2016-12-04 Hu Qingyun

2016-12-04 Niu Qun

2016-12-04 Yuan Yongsheng

2016-12-04 Zhu Yongzhong

ProfessorPhD, Water resources and hydraulic engineering, ...

2016-12-04 Yu Dazhi

2016-12-04 Shen Yiying

2016-12-04 Cheng Xing

2016-12-04 Yang Fenglian

FENGLIAN YANG Hohai Universityyangfl02@gmail.com;; yangfe...