HOHAI UNIVERSITY
college of science2016-12-04 Zhang Xiaoling

2016-12-04 Wang Qiming

LecturerEducational BackgroundMA, Applied Mathematics, Ho...

2016-12-04 He Xiuli

2016-12-04 Jia Weiwei

2016-12-04 He Zhaokui

2016-12-04 Liu Qingxin

2016-12-04 Wang Jianfeng

Title: Lecturer. Educational Background: PhD, Applied Mat...

2016-12-04 Liu Lei

2016-12-04 Yang Jianbin

Associate ProfessorPhD, Applied Mathematics, Zhejiang Uni...

2016-12-04 Hu Zhen

Associate ProfessorEducation:PhD in Mathematics:  Univers...

2016-12-04 Liu Xiangyang

2016-12-04 Wan Zhongmei

2016-12-04 Sun Guanghong

Associate ProfessorEducational BackgroundPhD, Information...

2016-12-04 Zhang Xueying

2016-12-04 Sun Heming

Name  Yicao WangTitle LecturerEducational BackgroundPhD, ...

2016-12-04 Xu Xiaoming

2016-12-04 Ding Genhong

2016-12-04 Wu Daoming

2016-12-04 Chen Caisheng